The Gladius Won The War

Subtitle

The Gladius won all the wars for the roman army
- Derrick Thomas
https://en.wikipedia.org/wiki/Derrick_Thomas